Personvern

Sikkerhet Sikkerhet
Personvern 
Personvern er et kvalitetsaspekt ved de tjenestene vi tilbyr deg. Vi vil behandle personopplysninger du gir oss på en måte som verner din person, din personlige integritet og ditt privatliv. 

Innsamling av opplysninger som kan knyttes til deg som individ vil ikke skje uten at du ettertrykkelig gjøres oppmerksom på det, på hvem som registrerer opplysningene og på hva opplysningene skal benyttes til. Du vil alltid bli bedt om tillatelse til både registrering og bruken. 

Dersom annet ikke er utrykkelig avtalt med deg vil opplysninger som kan knyttes til deg som individ, aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre registre. 

Bare spesielt godkjente personer hos oss vil ha tilgang til informasjon som kan knyttes til deg som individ og vi har etablert teknologiske sperrer som hindrer at uvedkommende kommer i kontakt med informasjonen. 

Du har rett til innsyn i de opplysningene som kan knyttes til deg som individ, rett til å korrigere eventuelle faktiske feil i disse og også rett til å kreve informasjonen slettet. 

Personvernprofiler, retting/sletting og elektroniske spor (Cookies) 
SynergyPublishing bygger ikke opp personprofiler, dvs. vi registrerer ikke persondata ut over det som er nødvendig for å levere din bestilling. 

Retting og sletting: Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet registrerte persondata når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Kontakt om dette kan gjøres via e-post, tlf, brev eller innlogging på egen side. 

SynergyPublishing bruker cookies for å identifisere deg som kunde i våre systemer
Synergy Publishing © 2019