Kategorier

Coaching 2005

Coaching 2005
Coaching 2005
Merke: Ragnvald Kvalsund
Varenummer: SP-RK0001
Status: På lager
Pris: 350 NOK
Antall:     - ELLER -   Legg i huskeliste
Sammenlign

Dette er en bok som utforsker spenningsfeltet mellom profesjon og person i coachingkontekster. Her gjelder det å sette fokus både på metodevalg, prosess - og situasjonsvariabler og relasjonsverdier. I hvert av disse områdene er målet å utforske balansen mellom organisasjonens kjernevirksomhet og målsettinger og personens behov, talenter og kunnskapsutvikling, enten en ser det i lys av ledelse, individorientert og gruppe/teamorientert arbeid. Coaching blir dermed en kontekstvariabel hvor aktivitetene, rollene og relasjonene reflekteres i hva som subjektivt menes med coaching. Slik vi har sett det så langt er kjernen i coaching å tilrettelegge for vekst og utvikling, et konsept som inkluderer en verdibalanse og et mulig samsvar i spenningsfeltet mellom personenes (lederes og medarbeideres) behov og organisasjonsbehov.

Boken er skrevet hovedsakelig med tanke på ledere som er interesser i coachingperspektivet. Den er også aktuell for konsulenter, veiledere, rådgivere og lærere som i sitt arbeid ser etter muligheter for å utvide sitt perspektiv på læring, vekst og utvikling. Boken har dermed et pedagogisk perspektiv hvor coaching blir forstått som en tilretteleggingsoppgave for læring og utvikling hos ledere og medarbeidere. Boken har derfor et bredt nedslagsfelt selv om hovedmålgruppen er de som primært driver med coaching. 

Bokens oppbygning

I innledningen gis det en kort innføring i bakgrunnen for og hensikten med boken. Videre settes det et fokus på forskningsmuligheter og ulike forskningsmessige aspekter i spenningsfeltet mellom coachingbegrepet og den subjektive dimensjon. Det drøftes så kort hvordan en tenker seg å designe en studie basert på tanken om coaching som kommunikasjonssystem - og om å forstå coaching som kommunikasjonsfelt ut fra multifaktorielle design slik de brukes i Q-metoden. Det sies så kort noe om bokens oppbygning, formål og målgruppe. 

Som en videre innføring i emnet coaching, reises det spørsmål om hva coaching er som fagfelt - og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i denne tilnærmingen. Det settes søkelys på coaching som fagdisiplin, metode, prosess og relasjon.. Faget settes også i sammenheng med beslektede faggrener og det mangfold som finnes innen dette profesjonsfeltet. I tillegg ser en på de utfordringer coachen og coachingkulturen står overfor. Til slutt må også nevnes at en tar opp utfordringen som reflekteres i profesjonsroller på den ene side og det å være person på den andre side, samt de innvendinger en ser opererer mot etableringen av coaching som en viktig praksisverdi. 

Boken er videre delt inn i tre hoveddeler, under overskriftene: Metode, Prosess og Relasjon.

Del I: Metode, tar opp og drøfter metode og mål. Disse temaene reflekterer behovet for å se coaching i et tilnærmingsperspektiv med høy grad av bevissthet om hva en ønsker og vil med coachingen. 

Del II: Prosess, setter søkelyset på selve prosessdimensjonen sett både ut fra kroppsspråks – og følelsesdimensjonen. Følelsesdimensjonen settes i sammenheng med et relasjonsperspektiv.

Del III: Relasjon, tar opp og drøfter fantasi – og forestillingsverdenens muligheter for å forstå og kunne påvirke relasjonskvaliteter enten en snakker om avhengighetsrelasjoner, uavhengighets- og gjensidighetsrelasjoner. Coaching sett i relasjon til karrierebegreper synes også å stå sentralt i coaching både i et ressursutløsningsperspektiv og i et effektivt og utfordrende prestasjonsperspektiv.

Skriv en anmeldelse

Ditt navn


Din anmeldelse Note: HTML is not translated!

Vurdering: Dårlig           God

Skriv inn koden nedenfor:Synergy Publishing © 2019